Aktualności
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd5
  • slajd3
  • slajd4

 

W konferencji uczestniczyło 137 osób w tym 89 pracowników naukowych reprezentujących Uniwersytety i Instytuty Badawcze oraz 48 przedstawicieli firm i specjalistów branży drobiarskiej z kraju i zagranicy. Uczestnicy sympozjum obradowali w 3 sesjach naukowych, tj. jakość i bezpieczeństwo produktów drobiarskich, biologiczne podstaw hodowli i produkcji drobiu, żywienia drobiu oraz w panelu dyskusyjnym „Aktualne problemy polskiego drobiarstwa”.

 

W pierwszym dniu obrad po uroczystym otwarciu sympozjum i powitaniu gości Prof. dr hab. Jan Jankowski, dr h.c. przedstawił wspomnienie o śp. Prof. zw. dr hab. Andrzeju Farudze, dr h.c. długoletnim Prezydencie Polskiego Oddziału WPSA. Następnie wspomnienie o śp. Prof. dr hab. Wandzie Borzemskiej przedstawił prof. dr hab. Jerzy Niedziółka, podkreślając dorobek Pani Profesor w rozwój immunoprofilaktyki chorób wirusowych drobiu oraz embriopatologii z patologią okresu lęgowego drobiu. Obaj Profesorowie oraz wszyscy uczestnicy Sympozjum oddali cześć pamięci tych wybitnych naukowców i uczcili ich odejście minutą ciszy.

 

W kolejnej części obrad Zarząd Polskiego Oddziału WPSA nadał godność „Honorowego Członka PB” prof. dr hab. Tadeuszowi Trziszce, dr h.c., laudacje o Panu Profesorze wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, podsumował liczny dorobek Pana Profesora, przytaczając jego motto: „Chciałbym abyśmy razem dokonywali tak wielkich rzeczy, jakich do tej pory nie dokonano”.

 

Po uroczystej laudacji i życzeniach dla Honorowego Członka Stowarzyszenia Pani dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW ogłosiła wyniki V edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu drobiarstwa.

 

Następnie Pani dr hab. Monika Michalczuk ogłosiła wyniki V edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu drobiarstwa. Do konkursu zgłoszono pięć prac magisterskich z dwóch uczelni. Po zapoznaniu się z recenzjami Komisja Konkursowa przyznała jedną nagrodę pierwszą, jedną - drugą i jedną - trzecią.

 

I nagroda – mgr inż. Monika Kosicka-Majcher za pracę pt. Wpływ dodatku wermikulitu® do paszy i ściółki na efekty produkcyjne indyczek rzeźnych”.Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej, prof. UP w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

II nagroda – mgr inż. Wioletta Zańko za pracę pt. Wiek nioski jako czynnik modyfikujący jakość skorupy jaj kurzych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej, prof. UP w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

III nagroda – mgr inż. Marcin Przybyłaza pracę pt. Występowanie kokcydiozy u brojlerów kurzych w wybranych województwach Polski”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Sebastiana Nowaczewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

W tym roku wszystkie nagrody ufundował Zarząd PO WPSA.

 

Wszystkim zwycięzcom pogratulowano wspaniałych promotorów i znakomitych prac magisterskich, życząc interesujących publikacji naukowych.

 

W kolejnej części obrad odbył się coroczny konkurs młodych badaczy im. Jerzego Będkowskiego, w którym wzięło udział 8 przedstawicieli z pięciu polskich ośrodków naukowych (Bydgoszcz, Lublin, Olsztyn, Poznań, Warszawa). Doniesienia zostały wygłoszone w języku angielskim. Ranking od I do III miejsca, ustalono w wyniku głosowania zgromadzonych uczestników biorących udział w sesji. Oceniano znajomość języka angielskiego, wartość merytoryczną badań, sposób prezentacji oraz odpowiedzi na pytania. W wyniku głosowania Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców:

 

I nagroda – dla Pana Arkadiusza Matuszewskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za prezentację doniesienia pt. „The effect of in ovo application of hydroxyapatite nanoparticles on chicken embryo development”.Nagrodę wręczył Pan Prezydent dr hab. Andrzej Rutkowski, dr h.c. w imieniu Pana Prezes Andrzeja Morawskiego z „Wytwórni Pasz Morawski”.

 

II nagroda – dla Pani Zuzanny Całyniuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, temat wystąpienia: „The effect of different dietary ratios of arginine, methionine and lysine in the turkey diet on the performance and selected metabolism parameters”. Nagrodę wręczyli Pani Adriana Jaroszek z firmy Rettetmaier Polska.

 

III nagroda – dla Pani Zuzanny Mikołajczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt. „The effect of soybean oil replacement by Hermetia illucens oil on broilers growth performance and nutrients digestibility”.Nagrodę wręczył Prof. Pan Prezydent dr hab. Andrzej Rutkowski od firmy Silveco.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu młodych badaczy im. Jerzego Będkowskiego zostali nagrodzeni roczną prenumeratą czasopisma „Polskie Drobiarstwo” przez Panią Redaktor Katarzynę Będkowską-Przychodni.

 

Liczne grono uczestników Sympozjum wzięło aktywny udział w panelu dyskusyjnym poświęconym „Aktualnym problemom polskiego drobiarstwa”. Moderatorem był Prezydent PO WPSA prof. Andrzej Rutkowski, natomiast czynny udział w panelu wzięli: prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, dr h.c., Prof. dr hab. Jan Jankowski, dr h.c. oraz przedstawiciel praktyki dr Stanisław Budnik z firmy Novus. Wprowadzający do dyskusji wykład o tej tematyce wygłosił prof. Andrzej Rutkowski. W trakcie omawiania problemów polskiego drobiarstwa zasygnalizowano następujące zagadnienia: ptasia grypa w Polsce i na świecie, nadprodukcji mięsa drobiowego i jaj oraz relacje cenowe. Podsumowując tę część panelu uczestnicy stwierdzili, że konsumujemy zbyt mało jaj w porównaniu z konsumentami z innych krajów takich jak Izrael, Chiny czy Japonia, jaja są surowcem niezbędnym do produkcji bioaktywnych substancji, którymi zainteresowany jest przemysł farmaceutyczny. Nadprodukcja produktów drobiowych nie jest problemem dla rynku, problem stanowi niska cena i niedostateczna świadomość konsumenta.

 

W drugiej części panelu moderowanie przejął Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk i odniósł się do tematu „Zagrożeń zdrowia drobiu w Polsce”. W tym bloku tematycznych aktywni byli lekarze weterynarii, praktycy i przedstawiciele przemysłu paszowego. Poruszono tutaj kwestię szczepień i zabezpieczenia stada rodzicielskiego celem poprawy jakości stad towarowych, przeanalizowano sytuację dotyczącą występowania Salmonelli w produktach drobiarskich. Ponadto przekazano wszystkim informację, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/6 z dnia 11.12.2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, państwa członkowskie będą miały nowe obowiązki w zakresie gromadzenia danych dotyczących przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych stosowanych u zwierząt. Nowe regulacje wejdą w życie już w styczniu 2022 roku i będą ograniczały możliwości metafilaktycznego podawania antybiotyków grupom zwierząt.

 

Trzecią część obrad poprowadził Prof. dr hab. Jan Jankowski, dr h.c., przedstawił bardzo ważny obecnie temat dotyczący problemów środowiskowych w produkcji drobiarskiej. Omówił nową propozycję przepisów przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska, które zakładają, że duże fermy zwierząt będą mogły być budowane w odległości co najmniej 500 metrów od zabudowań mieszkalnych.

 

Najliczniejszymi sesjami tegorocznego sympozjum były sesje „Jakość i bezpieczeństwo produktów drobiarskich” (19 doniesień) oraz „Biologiczne podstawy hodowli i produkcji drobiu” (17 doniesień). W pierwszej sesji wykład „Bezpieczeństwo zdrowotne mięsa drobiowego i jaj głównym wyzwaniem dla produkcji drobiarskiej w Polsce!” wygłosił Prof. Piotr Szeleszczuk, następnie dr Paweł Konieczka przedstawił plany organizacji XXV European Symposium on the Quality of Poultry Meat i XIX European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products w Polsce oraz podsumował ostatnie sympozjum w Turcji.

 

W kolejnej sesji „Biologiczne podstawy hodowli i produkcji drobiu” interesujący wykład plenarny wygłosił Prof. Marek Bednarczyk na temat: „Pierwotne komórki płciowe – nowe podejście do badań epigenetycznych u kurcząt.” W poobiedniej sesji dotyczącej „Żywienia drobiu” przedstawiono 14 doniesień i jeden wykład plenarny poświęcony „Możliwości zwiększenia wartości pokarmowej nasion roślin strączkowych w żywieniu kurcząt brojlerów” wygłosił dr Marcin Hejdysz.

 

Zarząd Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej składa najserdeczniejsze podziękowania wszystkim uczestnikom za aktywność merytoryczną oraz miłą atmosferę wspólnie spędzonego czasu. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich moderatorów i prelegentów, którzy przekazali najnowsze osiągnięcia naukowe i rozwiązania z zakresu szeroko postrzeganego chowu, prewencji i jakości produktów drobiarskich. Dziękujemy bardzo przedstawicielom praktyki drobiarskiej, którzy aktywnie uczestniczyli w sesjach i dzielili się ze zgromadzonymi wiedzą praktyczną oraz swoim mecenatem objęli organizację sympozjum oraz młodzież uczestniczącą w konkursie młodych badaczy im. Jerzego Będkowskiego.

 

                                                                                              Z poważaniem

 

                                                                                             

 

                                                                       Dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW

 

                                                                                           Sekretarz PB WPSA

 

Jubileuszowe XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”

SPONSORZY XXXI SYMPOZJUM 

 jrs 3 capture-20180825-171859 

   

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy