Aktualności
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd5
  • slajd3
  • slajd4

1 Ewa Kapkowska

Dr hab. inż. Ewa Kapkowska, profesor UR urodziła się 28 lipca 1944 r. we wsi Sokole Pole (woj. śląskie). W latach 1958-1962 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu. W 1962 roku rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie na Wydziale Rolniczym. Po II roku wybrała zootechnikę jako kierunek dalszych studiów. Pracę magisterską wykonała w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej, pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kaczmarczyka. W roku 1967 została przyjęta na roczny staż (asystenckie studia przygotowawcze) w Zakładzie Hodowli Drobiu, na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Od października 1968 do grudnia 1971 r. pracowała w tym Zakładzie jako pracownik naukowo-techniczny. Następnie została przeniesiona na stanowisko starszego asystenta naukowo-dydaktycznego i odtąd Zespół Hodowli Drobiu przez prawie 50 lat był miejscem pracy dr hab. Ewy Kapkowskiej, chociaż jednostka zmieniała wielokrotnie strukturę organizacyjną. W październiku 1977 uzyskała etat adiunkta. W 2004 roku objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego. Pełniła liczne funkcje na macierzystym Wydziale i Uczelni - kierowała Zakładem Hodowli Drobiu, a następnie Katedrą Hodowli Drobnego Inwentarza. Była członkiem wielu Komisji Wydziałowych i Uczelnianych.

capture-20190924-170513

 

Sprawozdanie z XXXI Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego

 

W dniach 4-6 września br. odbyło się XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie „Nauka Praktyce - Praktyka Nauce” w Polańczyku. Organizatorem sympozjum był Zarząd Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PB WPSA) oraz dr hab. prof. UR Zofia Sokołowicz wraz z zespołem Katedry Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Patronat honorowy objęło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Patronami medialnymi Sympozjum były Redakcje miesięczników Polskie Drobiarstwo, Hodowca Drobiu i Indyk Polski.

image001

15 maja 2019 rokuodbyła się uroczystość Święta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, która zgromadziła liczne grono dostojnych gości. 2019 rok jest bowiem rokiem jubileuszowym – Uniwersytet obchodzi 50-lecie swojego istnienia.Tegoroczne święto uświetniła uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa prof. Janowi Jankowskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prof. dr hab., dr h.c. multi Jan Jankowski urodził się 11 kwietnia 1952 w Śniadowie w powiecie łomżyńskim. Ukończył Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Pracę dydaktyczno-naukową rozpoczął w 1976 roku w Zakładzie Hodowli i Technologii Produkcji Drobiu. Pracę doktorską wykonał pod kierunkiem Pana Profesora Andrzeja Farugi w 1979 roku. W 1990 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1997 roku tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Pan Profesor Jan Jankowski jest wybitnym specjalistą z zakresu chowu i hodowli drobiu, w szczególności indyków. Dotychczasowe zainteresowania badawcze Pana Profesora koncentrowały się na: doskonaleniu metod selekcji indyków wraz z oceną ich skuteczności, bezściołowym utrzymaniu indyków hodowlanych i rzeźnych, czynnikach warunkujących ilość, jakość i wartość biologiczną nasienia indyków oraz doskonaleniu żywienia indyków w aspekcie stanu ich zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa. Jednym z bardzo ważnych osiągnięć naukowych i praktycznych było wyhodowanie siedmiu krajowych rodów indyków, o nazwie handlowej WAMA.

DSC 39432

Profesor Andrzej Rutkowski

– doktorem honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Godność doktora honoris causa jest szczególnie nobilitującym wyróżnieniem. W 68-letniej historii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tylko 14 uczonych zostało uhonorowanych dyplomem doktora honorowego przez inne uczelnie. Oprócz Profesora Andrzeja Rutkowskiego są w tym gremium również inni wielcy poznańscy zootechnicy – profesorowie: Stefan Alexandrowicz i Kazimierz Gawęcki. Także lista doktorów honoris causa nadanych przez bydgoską Alma Mater, obejmująca 15 osobistości, wskazuje na elitarność tego grona.

   Uroczyste posiedzenie Senatu, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się 10 kwietnia br., w wypełnionej auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W tej doniosłej ceremonii uczestniczyli rektorzy wyższych uczelni Bydgoszczy i Torunia oraz innych kształcących na kierunkach rolniczych, a wśród nich Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Jan Pikul, a także poseł na Sejm RP – dr Eugeniusz Kłopotek, J.E. ks. bp Jan Tyrawa – ordynariusz bydgoski, władze wydziałów o profilu zootechnicznym, w tym Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP, przedstawiciele instytutów badawczych i przemysłu paszowego, a nade wszystko liczne grono znajomych i przyjaciół Doktora Honorowego. Uroczystość spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów.  

 

capture-20190328-083111Z przyjemnością informujemy, że ukazało się nowe, piątewydanie podręcznika Zalecenia Żywieniowe i Wartość Pokarmowa Pasz dla Drobiu (2018), praca zbiorowa pod redakcją Stefanii Smulikowskiej i Andrzeja Rutkowskiego.

Podręcznik jest kontynuacją zaleceń żywieniowych dla drobiu, opracowywanych w latach 1957–1985 przez prof. Grażynę Znaniecką, które pod tytułem Normy Żywienia Drobiu stanowiły rozdział podręcznika zatytułowanego Normy Żywienia Zwierząt Gospodarskich (PWRiL,Warszawa). W latach 1991-1996Normy Żywienia Drobiu ukazywały się jako podręczniki wydawane przez Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, opracowywane przez zespoły najlepszych polskich specjalistów w dziedzinie żywienia drobiu, pod redakcją Stefanii Smulikowskiej (1991,1993,1996).Czwarte wydanie podręcznika ukazało się podtytułem Zalecenia Żywieniowe i Wartość Pokarmowa Pasz. Normy Żywienia Drobiu (2005) praca zbiorowa pod redakcją Stefanii Smulikowskiej i Andrzeja Rutkowskiego. Obecnie opracowane Zalecenia Żywieniowe i Wartość Pokarmowa Pasz dla Drobiu (2018) uwzględniają postęp wiedzy i technologii chowu i hodowli drobiu, postęp w uprawie roślin i biotechnologii oraz zmiany w regulacjach prawnych dotyczących tych dziedzin, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat.

W pracach zespołów powoływanych do opracowania w/w podręczników w latach 1991-2018 brało udział wiele osób, specjalizujących się zarówno w dziedzinie żywienia drobiu jak i paszoznawstwa, ich wiedza i wkład pracy zapewniały wysoki poziom opracowań. Niestety w ciągu 27 lat, które upłynęły od pierwszego wydania Norm Żywienia Drobiu kilkoro z naszych (p.m.) Współautorek i Współautorów z żalem pożegnaliśmy, w tym miejscu pragniemy im wyrazić naszą wdzięczność i szacunek.

 

Unitag QRCode 1545389616234W skład zespołów w latach 1991-2018 wchodzili PT:

Marek Adamski, Jan Barteczko (p.m.), Stanisław Buraczewski (p.m.), Andrzej Faruga (p.m.), Iwona Furgał-Dierżuk, Marcin Hejdysz, Dorota Jamroz,Jan Jankowski, Sebastian Kaczmarek, Barbara Kamińska, Paweł Konieczka,Jerzy Koreleski (p.m.), Juliusz Książkiewicz, Marta Kużdowicz, Barbara Pastuszewska, Andrzej Rutkowski, Stefania Smulikowska ,Witold Szczurek,SylwesterŚwiątkiewicz, Lidia Uziębło (p.m.), Aleksandra Ziołecka.

 

       Obecne wydanie powstało dzięki zaangażowaniu Instytutu Fizjologiii Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Oddziału Światowego Towarzystwa Wiedzy Drobiarskiej (WPSA). Podręcznik polecamy szczególnie pracownikom naukowym i studentom wydziałów: biologii i hodowli zwierząt, nauk weterynaryjnych i rolniczych, nauczycielom przedmiotów zawodowych w szkołach średniego szczebla, pracownikom służb doradczych, producentom pasz i hodowcom drobiu.

Podręcznik można zamówić w sklepie internetowym https://www.agropolska.pl/sklep/produkt/zalecenia-zywieniowe-i-wartosc-pokarmowa-pasz-dla-drobiu,24.html.

 

Redaktorzy

 

Prof. dr hab. Stefania Smulikowska                                           Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

HC JankowskiProfesor Jan Jankowski, Vice-prezes Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA uzyskał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 18 maja 2017 roku. Profesor Jan Jankowski ukończył Wydział Zootechniczny ART (obecnie Bioinżynierii Zwierząt UWM). Pracę doktorską pt. ,,Badania niektórych cech użytkowych indyczek reprodukcyjnych w chowie intensywnym na podłodze i w klatkach”, wykonaną w 1979 roku pod kierunkiem prof. dr hab. A. Farugi, obronił z wyróżnieniem. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskał  w 1990 r., a  Jego praca habilitacyjna pt. ,,Reakcja czterech populacji indyków na zastosowane metody hodowlane” została nagrodzona przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. 

UWAGA! Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA uruchamia dofinansowanie staży!

 

V EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU DROBIARSTWA im. Prof. dr hab. dr h.c. Andrzeja Farugi

Zarząd PB WPSA zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą prace magisterską z zakresu drobiarstwa.

Jubileuszowe XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”

SPONSORZY XXXI SYMPOZJUM 

 jrs 3 capture-20180825-171859 

   

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy