Wspomnienia
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd5
  • slajd3
  • slajd4

 

Grabowski

         Branża drobiarska z żalem przyjęła wiadomość o śmierci doc. dr. hab. Tadeusza Grabowskiego. Człowieka, który większość swoich zawodowych działań skupił na organizacji nowoczesnego oraz silnego drobiarstwa w Polsce i na świecie. Szczególnie należy wspomnieć okres lat 70. i początek 80. XX wieku

Dla Polski były to lata najintensywniej rozwijającego się przemysłu drobiarskiego, zarówno ze względu na ilość, jak i wielkość nowych ferm hodowli i chowu drobiu oraz powstanie nowoczesnych zakładów uboju i obróbki poubojowej drobiu.

          W swojej pracy naukowej i działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju drobiarstwa, łączył dwa działy hodowlę oraz przetwórstwo. Potrzeba integracji tych zagadnień ukształtowała się już w trakcie studiów Tadeusz Grabowskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (ówcześnie Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1951-1955) na Wydziale Towaroznawstwa.Specjalizując się w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności mięsa, już po ukończeniu studiów I stopnia w 1955 roku podjął pracę w Zjednoczeniu Przemysłu Mięsnego w Poznaniu. Natomiast od lipca 1957 roku Jego działalność zawodowa była już związana ściśle z branżą drobiarską.Wynikało to z podjęcia pracy w Branżowym Laboratorium Badawczym w Poznaniu powołanym przez Centralę Jajczarsko-Drobiarską w Warszawie. W firmie tej(po reorganizacji Centralne Laboratorium Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego i kolejno Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobiarstwa) pracował do 1990 roku tj. do emerytury, z przerwami na okres urlopowania na realizację zadań w strukturach FAO.Kolejno zdobywał stopnie naukowe (na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UPP)): w 1965 roku doktora, a w 1989 roku doktora habilitowanego.

               Od lat 60. ubiegłego wieku doc. dr hab. Tadeusz Grabowski skupia swoją działalność zawodową na tworzeniu specjalistycznych wydawnictw z zakresu drobiarstwa. Począwszy od Biuletynu Informacyjnego CLPJD (1962), przekształconego z czasem w Postępy Drobiarstwa i kolejno w Biuletyn Informacyjny COBRD. Ponadto, widząc potrzebę stricte naukowego wydawnictwa drobiarskiego, jest współzałożycielem czasopisma recenzowanego Zeszyty Naukowe Drobiarstwa (COBRB, zeszyt I 1984).Docent Tadeusz Grabowski był redaktorem naczelnym wspomnianych wydawnictw, dbając o właściwy dobór publikowanych materiałów. Czasopisma te ze względu na zawarte w nich informacje, jak i estetyczny wygląd, cieszyły się dużym uznaniem wśród czytelników. Kierowano je do zakładów drobiarskich, uczelni i instytucji rolniczych, zjednoczenia i resortu oraz osób prywatnych zainteresowanych tematyką drobiarską. Jak na ówczesne czasy były źródłem aktualnej światowej wiedzy drobiarskiej, dzięki szerokim kontaktom Pana Docenta z pracownikami naukowymi z branży drobiarskiej, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

                Uwzględniając bardzo dobrą współpracę doc. dr. hab. Tadeusza Grabowskiego ze światowymi jednostkami branży drobiarskiej, realizację w Polsce w latach 1972-1978 tzw. Programu Drobiarskiego „Hodowla drobiu i jej organizacja w zakresie produkcji jaj i mięsa drobiowego” (Poultrybreeding and organization of egg and poultrymeatproduction) w ramach United Nations Development Programme - The Food and Agriculture Organization (UNDP/FAO) osadzono w Poznaniu, a Dyrektorem Biura Programu został Docent Tadeusz Grabowski. Po zakończeniu realizacji Programu Drobiarskiego, ówczesne władze FAO bardzo wysoko oceniając sposób jego realizacji w Polsce, a szczególnie sprawność organizacyjną i wiedzę merytoryczną doc. Tadeusza Grabowskiego, uczyniły go swoim ekspertem. Kolejne cztery lataswoim doświadczeniem w zakresie drobiarstwa wspomagał rozwój tej dziedziny w Nigerii.

Po powrocie do kraju w 1983 roku, doc. dr hab. Tadeusz Grabowski poświęcił się głównie pracy naukowej, związanej z jakością produktów pochodzenia drobiowego.

Na dorobek naukowy Docenta Grabowskiego składają się 24 oryginalne publikacje naukowe, około 150 publikacji popularno-naukowych, 4 patenty oraz wiele norm technologicznych. Jest autorem i współautorem rozdziału dotyczącego przetwórstwa mięsa drobiowego, a potem także współredaktorem i redaktorem pracy zbiorowej „Technologia Drobiu” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1965 i 1977 oraz „ Technologia Mięsa Drobiowego” WNT Warszawa 1993. Opracował tekst polski z zakresu drobiarstwa do „Sześciojęzycznego Słownika Zootechnika Praktyka” PWRiL Warszawa 1976 oraz hasła dotyczące drobiarstwa w „Encyklopedii Techniki – Przemysł Spożywczy” WNT Warszawa 1978. Jedną z ostatnich pozycji jest praca zbiorowa wydana w 2004 roku pod redakcją doc. dr. hab. Tadeusza Grabowskiego i prof. dr. hab. Jacka Kijowskiego „Mięso i przetwory drobiowe – technologia, higiena, jakość” WNT Warszawa, licząca 574 strony.Wypromował jednego doktora Salim Al Taleba (UPP).  

W 1970 roku doc. dr hab. Tadeusz Grabowski wstąpił do Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego i World’sPoultryScience Association. W 1972r. został wybrany na Sekretarza Polskiego Oddziału WPSA, obejmując tę funkcję przejął jednocześnie prowadzenie całej korespondencji PO WPSA z europejskimi i światowymi władzami WPSA. Wchodząc do Zarządu PO stał się automatycznie członkiem Europejskiego Zarządu WPSA oraz członkiem Światowej Rady WPSA. W kolejnych kadencjach PO WPSA nie był członkiem Zarządu, jednakże w uznaniu dotychczasowej aktywnej działalności na forum międzynarodowym i świetnych kontaktów z przedstawicielami poszczególnych Światowych Oddziałów Stowarzyszenia, doc. T. Grabowski reprezentował Polski Odział Stowarzyszenia w Radzie WPSA. Uczestniczył we wszystkich zebraniach Europejskiego Zarządu WPSA oraz Światowych Kongresach w Nowym Orleanie (1974) i Rio de Janeiro (1978), a także w Europejskiej Konferencji WPSA na Malcie (1976).

W latach 80-tych zrodziła się także inicjatywa utworzenia w Poznaniu Instytutu Drobiarstwa - Pan Docent był jednym z współtwórców tego zamysłu. Jednakże były to w Polsce czasy trudnei kolejna inicjatywa utworzenia z Poznania centrum branży drobiarskiej nie powiodła się.

                Za swoją pracę naukową, wydawniczą i organizacyjnąDocent Grabowski otrzymał wiele nagród, tak indywidualnych, jak i zespołowych. Poza tym posiadał wiele odznaczeń: Srebrna Odznaka NOT, Honorowa Odznaka NOT, Honorowa Odznaka SITSpoż., Medal Za Zasługi SITSpoż., Medal 40-lecia, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

Zgodnie ze statutem, ale także w tradycji WPSA wyrazem uznania i hołdu dla osób szczególnie zasłużonych dla branży drobiarskiej jest tytuł Honorowego Członka.Zarząd PO WPSA w 2011 roku przyznał ten zaszczytny tytuł doc. dr. hab. Tadeuszowi Grabowskiemu.

                Współpracownikom Pan Docent dał się przede wszystkim poznać, jako człowiek skromny, uczciwy, wierny swoim poglądom,pomocny dla młodych pracowników nauki i branży, ale i niezmiernie wymagający.Zawsze bardzo cenił sobie wartości rodzinne.

                Wkład doc. dr. hab. Tadeusza Grabowskiego w rozwój przemysłu drobiarskiego w Polsce, jak i na świecie jest nieoceniony. Realizował zasadę Ludwika Pasteur’a „Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat”. Dzięki Niemu między innymi, polskie drobiarstwo zajmuje obecnie poczesne miejsce w światowym rankingu tego typu produkcji zwierzęcej.

                                                                                                              dr hab. Ewa Gornowicz, prof. IZ PIB

Sports brands | NIKE

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy