Historia
 • slajd_1
 • slajd_2
 • slajd3
 • slajd4
 • slajd5
prof.Pym
Fot. 1 Dr Bob Pym
Prezydent WPSA w latach 2008 -2012  

     Dr Bob Pym (Fot.1) z Australii, prezydent Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (WPSA) w latach (2008-2012), podczas Australijskiego Sympozjum Nauk Drobiarskich przypomniał, że w 2012 r. Stowarzyszenie obchodzi stulecie swego istnienia. Utworzone na spotkaniu w Londynie, 18 lipca 1912 r. Światowe Stowarzyszenie Instruktorów Drobiu, przekształcono w 1928 r. w World’s Poultry Science Association (WPSA). Do 1946 r. organizacja ta nie posiadała narodowych oddziałów z wyjątkiem USA i Wielkiej Brytanii. W skład tej ogólnoświatowej organizacji wchodzi 80 narodowych Oddziałów z ponad 8000 członkami. Pierwszymi polskimi członkami WPSA, jeszcze przed II Wojną Światową byli profesorowie Laura Kaufman i Stefan Kopeć z IUNiG w Puławach.

Obecnie (2012-2016) prezydentem jest prof. dr. E.N. Silva z Brazylii.

     Polski Oddział WPSA powstał z inicjatywy prof. Ewy Potemkowskiej i prof. Laury Kaufman dopiero w 1966 r., gdy ówczesne Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało się dla „limitowanej” liczby 30 osób wpłacać roczną składkę w tzw. „dewizach”.

     Po 1989 r., gdy regulowanie składek przestało być czynnikiem ograniczającym, z roku na rok, rosła liczba członków osiągając obecny stan 147, oraz 26honorowych i 7zbiorowych. Dotychczas, co roku, w wybranym ośrodku akademickim, odbywało się Międzynarodowe Naukowe Sympozjum Drobiarskie pod hasłem „Nauka praktyce – praktyka nauce”. W dniach 14 -16 września 2016 r. w Starym Licheniu, członkowie PO WPSA spotkają się na XXVIII Sympozjum, organizowanym tym razem przez Zarząd PO WPSA by godnie uczcić 50-letni Jubileusz istnienia tego ważnego, dla polskiego drobiarstwa Stowarzyszenia.

     Od początku istnienia PO WPSA, kolejnymi jego Przewodniczącymi byli znakomici nie tylko specjaliści z dziedziny nauk drobiarskich ale także dobrze znający zagadnienia branży drobiowej: prof. Ewa Potemkowska (Fot. 8) , prof. Anna Cąkała, prof. Andrzej Faruga (Fot. 9). Obecnie Prezydentem PB WPSA jest prof.Andrzej Rutkowski. (Fot. 2)

rutkowski
  Fot. 2 Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
  obecny Prezydent Polskiego Oddziału WPSA

     Ogromne zasługi w zwiększaniu liczby krajów członkowskich WPSA i upowszechnieniu informacji o Stowarzyszeniu w krajach rozwijających się, ma p.Piet Simons (Fot. 3) z Holandii, prezydent Stowarzyszenia w latach 1992-1996.

simons
Fot. 3 Piet Simons
Prezydent WPSA w latach 1992 – 1996  

Uważa On, że niezwykły rozwój branży drobiarskiej, wywołał ogromne zainteresowanie wynikami badań naukowych z tej dziedziny, które stały się bardziej kompleksowe. Światowe Kongresy Drobiarskie organizowane na poszczególnych kontynentach oraz kontynentalne Sympozja, stwarzają znakomitą platformę do dyskusji nad uzyskanymi wynikami badań. To właśnie dzięki p. Pietowi Simonsowi, który dołożył wielu starań by zacieśnić kontakt między WPSA, a szeroko pojętą branżą drobiarską, Stowarzyszenie podejmuje do realizacji coraz to nowe, innowacyjne projekty. Pan Piet Simons w latach 1970 – 2000, trudnych dla młodych polskich pracowników nauki, umożliwiał im poprzez różne stypendia, udział w sympozjach i kongresach Stowarzyszenia. W uznaniu tej działalności, Zarząd Polskiego Oddziału WPSA wyróżnił Go tytułem honorowego członka PO WPSA.

     Obecnie ze względu na szeroki terytorialnie zakres działań oraz pewne różnice w specyfice produkcji drobiarskiej, Stowarzyszenie dzieli się na Federacje Europejską i Federację Azjatycko-Pacyficzną. Jednym z podstawowych zadań tych Federacji jest rozwój działalności w obrębie Grup Roboczych, których zadaniem jest upowszechnianie wiedzy w specyficznych dyscyplinach i na wybranych płaszczyznach.

Obecnie w ramach Europejskiej Federacji działa 11 Grup Roboczych:

 1. Ekonomiki i marketingu
 2. Żywienia
 3. Hodowli i genetyki
 4. Jakości jaj
 5. Jakości mięsa
 6. Produkcji
 7. Higieny i patologii
 8. Dobrostanu i chowu drobiu
 9. Indyków
 10. Edukacji i informacji
 11. Fizjologii.

     Na początku lat 70-tych, z inicjatywy prof. Monachon z Tuluzy, utworzono Grupę Roboczą Nr 8 Drób Wodny, której przewodniczącym, przez ponad 20 lat - do 2006 r. był prof. dr hab. S. Wężyk. Grupa ta, regularnie organizowała co 2 lata sympozja w poszczególnych krajach europejskich oraz Międzynarodowe Kongresy Drobiu Wodnego poza europejskim kontynentem tj. w Egipcie, Turcji, na Tajwanie, w Chinach i w Indiach. Ze względu na rosnące stale zainteresowanie drobiem wodnym w krajach Dalekiego Wschodu, powierzono kontynuowanie tej działalności Federacji Azjatycko-Pacyficznej, która utworzyła w swym obrębie trzy Grupy Robocze tj.:

1. Drobnotowarowej, rodzinnej produkcji drobiarskiej,

2. Drobiu wodnego i

3. Bezgrzebieniowców, które organizują co jakiś czas sympozja naukowe i techniczne.

castello
Fot. 4 Prof. Jose Castello Liobet
Prezydent WPSA w latach 1970 - 1774  

      Na początku lat 70.-tych prof. Jose Castello Liobet (Fot. 4) z Hiszpanii, prezydent WPSA w latach 1970-1974 wyraził opinię, w najbliższym dwu dekadach Stowarzyszenie musi umocnić swoja pozycję współpracując z FAO nad zwalczaniem głodu w rozwijających się krajach, który to problem ciągle jest aktualny.

Członkowie Stowarzyszenia w pełni także zaakceptowali rzucone przez dr B. Pym’a hasło „Wspólne działania nad wyżywieniem świata i promowanie nauk drobiarskich poprzez upowszechnianie informacji na płaszczyźnie badawczej, edukacyjnej i organizacyjnej”.

Krajowe Odziały organizują lokalne, regionalne i krajowe spotkania na różne tematy i dla różnych grup specjalistów. Również poszczególne Grupy Robocze organizują co dwa – cztery lata własne, specjalistyczne sympozja. Europejska Federacja natomiast co 4 lata, organizuje interdyscyplinarne konferencje, których gospodarzem jest wybrany Krajowy Oddział WPSA. Również co cztery lata, zawsze w tzw. roku „olimpijskim” obywa się główne, najważniejsze posiedzenie całego Stowarzyszenia, czyli Światowy Kongres WPSA, który w tym roku będzie miał miejsce w Pekinie (Chiny, 5-9 sierpnia 2016). Imprezami towarzyszącymi Europejskich Konferencji i Światowych Kongresów są wystawy drobiarskie o charakterze handlowym, promujące zazwyczaj najnowsze osiągnięcia techniczne w zakresie produkcji jaj i mięsa drobiowego.

Stowarzyszenie wydaje również naukowy kwartalnik pt. World’ Poultry Science Journal (WPSJ), którego publikacje znajdują się na respektowanej w Polsce tzw. „liście filadelfijskiej” (impact factor 1,1 pkt). Tematy publikacji są ściśle związane drobiarskimi dyscyplinami naukowymi i kierunkami produkcji.WPSJ, który jest regularnie, co kwartał , wysyłany do wszystkich członków Stowarzyszenia oraz jest dostępny w formie elektronicznej (http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=WPS).

rudvede
  Fot. 5 Prof. Rudvede Akbay
  Prezydent WPSA w latach 2004 - 2008

Jak powiedziała pani prof. Ruvede Akbay (Fot. 5) z Turcji, prezydent WPSA w latach 2004-2008, „produkcja drobiarska jest najbardziej przyjazna dla środowiska oraz dla prowadzenia badań naukowych ze wszystkich innych branż produkcji zwierzęcej. Główny jej produkt tj. jaja i mięso drobiowe są niezbędne dla osiągnięcia dobrego stanu zdrowia konsumentów, co zostało niezaprzeczalnie udowodnione”. Na konferencji Grupy Roboczej Nr 8 Dobrostanu i Chowu Drobiu, która odbyła się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w 2005 r., Zarząd PO WPSA nadał prof. Rudvede Akbay tytuł Honorowego Członka PO WPSA.

Realizowanie programów i przyznawanie wyróżnień

     Zgodnie ze swym statutem, WPSA na całym świecie może prowadzić szereg programów i przyznawać nagrody dotyczących naukowych badań i edukacji drobiarskiej. Stowarzyszenie sponsoruje młodym naukowcom, studentom i innym osobom uczestniczenie w programach edukacyjnych realizowanych w różnych krajach, w celu poszerzenia wiedzy i doświadczenia zawodowego. Kandydat na wyjazd nie może mieć przekroczonych 35 lat życia, musi być czynnym członkiem WPSA i wyróżniać się aktywną działalnością naukową i organizacyjną. Od 2016 r. również PO WPSA i będzie przyznawał naukowe stypendium młodemu kandydatowi z drobiarskiej nauki lub praktyki.

     WPSA dysponuje także specjalnym funduszem dla wykładowców (ekspertów), z którego pokrywane są koszty 2 biletów lotniczych na spotkaniach naukowe (sympozja), organizowane przez poszczególne Oddziały Stowarzyszenia w krajach rozwijających się. Nagrody i wyróżnienia przyznawane przez WPSA przyznawane są osobom wyróżniającym się pracą i zasługami dla branży drobiarskiej na polu badań naukowych, organizacyjnym i produkcyjnym. Wyróżnieni na Światowym Kongresie WPSA są odznaczani Medalem MacDougal’a, zaliczani są w poczet tzw. International Poultry Hall of Fame (IPHOF - Międzynarodowa Sala Drobiarskiej Sławy) lub nagrodą ufundowaną przez Holenderski Oddział WPSA za osiągnięcia badawcze, edukacyjne i organizacyjne. W 1988r. w  poczet drobiarzy o międzynarodowej sławie (IPHOF), zaliczono znakomitą polską uczoną, panią prof. dr hab. Laurę Kaufman (Fot. 10).

Wspierania produkcji drobiarskiej w krajach rozwijających

     Głównym celem projektu zwiększenia światowej produkcji jaj i mięsa drobiowego jest położony nacisk na rozwój branży drobiarskiej w rozwijających się krajach z tym, że zalecane do wdrożenia systemy, winny odpowiadać panującym w danym kraju warunkom gospodarczym.

     W minionych latach WPSA aktywnie wspierała w rozwijających się krajach, rozwój drobiarskich badań naukowych i edukację, współpracując z międzynarodową Siecią Rozwoju Rodzinnych Ferm Drobiu (International Network for Family Poultry Development) w ramach Azjatycko-Pacyficznej Federacji Grup Roboczych ds. drobnotowarowych drobiarskich gospodarstw rodzinnych. W tym celu zorganizowano szereg drobiarskich konferencji, spotkań warsztatowych i sympozjów, które skupiły się na określeniu ograniczeń w rozwoju drobiarstwa w poszczególnych krajach. Wzmocniono także Drobiarską Sieć Śródziemnomorską (Mediterranean Poultry Network) oraz Afrykańską Sieć Drobiarską (Sub-Saharyan - African Poultry Network).

desai
Fot. 6 Anuradha J. Desai
Prezydent WPSA w latach 1996 - 2000  

     Wg pani Anuradha J. Desai (Fot. 6) z Indii, prezydenta WPSA w latach 1996-2000 „WPSA odgrywa fenomenalną rolę w promowaniu badań naukowych nad różnymi aspektami produkcji drobiarskiej, przyczyniając się do ogromnych korzyści odnoszonych przez branżę na całym świecie”.

Zrównoważona i akceptowana społecznie produkcja drobiarska

     Pomimo oczywistego dużego sukcesu jaki odnosi branża drobiarska w produkcji mięsa i jaj na tle wzrostu liczby ludzi na świecie, pojawiają się pytania na które trzeba odpowiedzieć. Społeczeństwo, konsumenci w krajach rozwiniętych i rozwijających zdają sobie sprawę z narastającego zagrożenia stanu zdrowotnego w wyniku pojawiania się chorób, małej troski o zdrowotne bezpieczeństwo żywności i jej jakość , o dobrostan drobiu oraz z ujemnego wpływu produkcji drobiarskiej na środowisko. Pojawiły się obawy o utratę różnorodności biologicznej drobiu, o marginalizację drobnotowarowej produkcji drobiarskiej w krajach rozwijających się, na skutek dominacji wielkotowarowej, intensywnej produkcji jaj i mięsa drobiowego.

     O „wyzwaniach, możliwościach i niebezpieczeństwach” jakie stoją przed produkcją drobiarską, mówił dr J. Hodges na XXIII Światowym Kongresie Drobiarskim w Brisbane (Australia) w 2008 r. Wg niego, branża drobiarska ma obecnie szanse sprawdzenia w praktyce działania zrównoważonej i akceptowanej społecznie produkcji drobiarskiej. Zagadnienie to kontynuował podczas wszechstronnej dyskusji, zespół ekspertów czyli tzw. „think-tank” na spotkaniu w Freising (Niemcy) w 2009 r. składający się z przedstawicieli WPSA, FAO i Stowarzyszenia Nauk Drobiarskich USA oraz przedstawicieli dużych drobiarskich koncernów hodowlanych. Uczestnicy tego spotkania dążyli do poznanie i zidentyfikowanie społecznych obaw oraz ich właściwego ukierunkowania lub wyeliminowania. Za najważniejszą potrzebę branży drobiarskiej uznano lepszy kontakt z klientami. Należy wypracować mechanizmy postrzegane przez społeczeństwo jako autorytatywne i obiektywne, dostarczające dokładne informacje na temat procedur stosownych praktyce drobiarskiej. Nagłaśniając pozytywne cechy i zmiany w produkcji drobiarskiej, będzie można usunąć negatywne problemy i demaskować błędne informacje.

     Wg „think-tanku”, pojawiające się problemy, są głownie ukierunkowane na wielkotowarową produkcję drobiarską tak w państwach rozwiniętych jak i rozwijających się gospodarczo. Główni producenci jaj i mięsa drobiowego, przejęli i adoptowali model produkcji drobiarskiej z krajów rozwiniętych, co potwierdza społeczne obawy rozprzestrzenienia się wielkotowarowych, intensywnych metod i praktyk produkcyjnych, na całą produkcję drobiarską.

     Przy niezaprzeczalnie znacznym postępie w branży drobiarskiej w odniesieniu do stanu zdrowotnego ptaków i dobrostanu, pozytywnym wpływie na środowisko i z zwiększającym się bezpieczeństwie zdrowotnym produkcji, nadal pozostają obszary rodzące społeczne obawy. Wyzwania stojące przed branżą drobiarską to zagadnienia, które wymagają dokładnego wyjaśnienia, z uwagi na liczne nieuzasadnione krytyki, sprzeczne z obiektywnymi i uzasadnionymi argumentami.

Zainteresowania społeczeństwa aspektami produkcji drobiarskiej koncentrują się na:

 • chorobach i bezpieczeństwie zdrowotnym żywności,
 • dobrostanie ptaków,
 • wpływie na środowisko,
 • zmniejszaniu się biologicznej różnorodności,
 • wpływie prawodawstwa i patentów,
 • wpływie na drobnotowarową produkcję drobiarską,
 • koncentrację własności.
hunton
  Fot. 7 Peter Hunton
  Prezydent WPSA w latach 2000 - 2004

     Na powyższe problemy zwrócił już wcześniej uwagę dr P. Hunton (Fot. 7) z Kanady, prezydent WPSA w latach 2000-2004 stwierdzając, że „W rozwijających się gospodarczo krajach, jednym z głównych potrzeb konsumentów średniej klasy jest białko zwierzęce, które można zaspokoić, dostarczając co raz więcej jaj i mięsa drobiowego. Dlatego badania naukowe powinny się skoncentrować na doskonaleniu metod produkcji bezpiecznej dla zdrowia żywności”. Konsumenci natomiast próbujący powracać do lat 1940-tych, stosują chwyty reklamowe, żądając „organicznych”, naturalnych” i świeżych produktów drobiowych, pochodzących z chowu przydomowego. Tymczasem opanowano już metody, dzięki którym jaja i mięso drobiowe, wyprodukowane w wielkotowarowych fermach, w warunkach intensywnego chów, w pełni gwarantują konsumentom ich bezpieczeństwo zdrowotne oraz opłacalność produkcji i pokrycie zapotrzebowania społeczeństwa na żywność”.

Współpraca ze Światowym Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii, specjalistów chorób drobiu (WVPA)

     Od ponad 6 lat, trwa dialog pomiędzy WPSA a WVPA (World Veterinary Poultry Association) na temat zbliżenia dwóch organizacji do siebie. Szczególną przeszkodą w wspólnym zorganizowani światowych kongresów przez te dwie organizacje, jest przynależność każdej z nich do różnych krajów.

     Zagadnienia związane ze zdrowiem drobiu nie są w wyłącznej kompetencji WVPA. Większość zagadnień i problemów zdrowotnych jest wieloprzyczynowa i dlatego WPSA zawsze chętnie wykazywała zainteresowanie i zaangażowanie w promowaniu dyskusji poruszających te problemy.

W wielu rozwiniętych krajach, problemy osób związanych z drobiarstwem, najczęściej dotyczą zdrowia ptaków. Te wspólne akcje coraz częściej mobilizują branżę i jednoczą ją w obrębie kraju.

      Trudno w skrócie przedstawić bogatą i jakże owocną dla światowego drobiarstwa 104- letnią działalność WPSA. W ten okres 5-cioma dekadami wpisuje się także PO WPSA, cementując w kraju związki pomiędzy naukami drobiarskimi a praktyką. XXVIII Międzynarodowe Naukowe Sympozjum Drobiarskie w Starym Liczeniu będzie miało Jubileuszową Złotą oprawę.

potemkowska
     Fot 8. Prof. Ewa Potemkowska       
faruga
     Fot 9. Prof. dr. hab. dr h.c. Andrzej Faruga     
kaufman
  Fot 10. Prof. dr hab. Laura Kaufman

logo-wpsaPowstanie WPSA wiąże się z datą 18.lipca 1912 roku, kiedy to została założona Międzynarodowa Organizacja Instruktorów Drobiarskich (International Association of Poultry Instructors), której inicjatorami były głównie Anglia i Stany Zjednoczone.  19 uczestników, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu, reprezentowało  aż 14 krajów (Australia, Belgia, Kanada, Cypr, Dania, Francja, Niemcy, Indie, Irlandia, Holandia, Norwegia, Rosja, Anglia, Stany Zjednoczone). Na tym spotkaniu p. Edward Brown (Anglia) został mianowany Prezydentem Organizacji, a p. Raymond Pearl (Stany Zjednoczone) sekretarzem.

Prof_Korelski

 

Profesor Jerzy Koreleski (1938 -2012)

W dniu 5 stycznia 2012 r. zmarł w Krakowie prof. dr hab. Jerzy Koreleski, długoletni pracownik naukowy Instytutu Zootechniki PIB, wybitny specjalista w dziedzinie żywienia drobiu.

Prof. dr hab. Jerzy Koreleski urodził się 6 grudnia 1938 r. we Lwowie. W 1961 r. ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Krakowie, a rok później rozpoczął pracę w Instytucie Zootechniki w Krakowie, z którym związane było całe jego życie zawodowe. Początkowo był asystentem w Dziale Żywienia Zwierząt. Pracę pod kierunkiem prof. Rajmunda Rysia, prof. Koreleski wspominał zawsze jako ważny moment swojej kariery zawodowej - czas poznawania warsztatu naukowca oraz rozbudzenia pasji badawczej. Najdłuższy okres pracy profesora Koreleskiego, bo zapoczątkowany już od 1964 roku, łączył się z Zakładem Doświadczalnym w Brzeziu. Tam, od podstaw organizował pracownię oceny wartości biologicznej białka oraz fermę doświadczalną drobiu. Od 1993 do reorganizacji w 2003 roku pełnił w Zakładzie Żywienia Zwierząt funkcję kierowniczą.

Pierwsze tematy badawcze, w których uczestniczył prof. Koreleski, dotyczyły trzody chlewnej i bydła, ale już po kilku latach pracy jego zainteresowania naukowe zaczęły się koncentrować wokół szeroko rozumianej problematyki żywienia drobiu oraz paszoznawstwa i właśnie w tej dziedzinie specjalizował się, uzyskując kolejne stopnie naukowe: doktora w 1968 i dr hab. w 1978 r. oraz tytuł naukowy profesora w 1990. Początkowe badania ukierunkowane były na naukowe rozwiązanie praktycznych problemów związanych z żywieniem drobiu i dotyczyły głównie określenia wartości pokarmowej oraz uzdatniania dostępnych materiałów paszowych. Osobnym zagadnieniem były późniejsze badania nad wyeliminowaniem z receptur mieszanek białka zwierzęcego. Zakres tematyczny badań podejmowanych przez prof. Koreleskiego w czasie jego pracy naukowej był bardzo szeroki. Można wymienić m.in. badania mające na celu zbilansowanie składników pokarmowych z zapotrzebowaniem drobiu, określenie skutków niedoboru składników mineralnych, efektywności dodatków paszowych czy też możliwość wykorzystania w żywieniu drobiu różnego rodzaju poprodukcyjnych materiałów ubocznych. Prof. Koreleski przyczynił się także do stworzenia w naszym kraju podstaw ekologicznego żywienia drobiu. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumenta wiele badań podejmowanych w ostatnich latach dotyczyło doskonalenia dietetycznej jakości mięsa i jaj. Swoje badania prowadził często we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Wyniki przeprowadzonych badań oraz swoją fachową wiedzę prof. Koreleski wykorzystywał w niezwykle licznych publikacjach naukowych, często cytowanych przez innych autorów, jak również w wielu wykładach, szkoleniach i ekspertyzach. Opracowując broszury upowszechnieniowe i artykułu popularne, starannie przestrzegał zasady przekazywania do praktyki drobiarskiej wyników swojej pracy naukowej. Był promotorem i recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych. Był członkiem: Rady Naukowej Instytutu Zootechniki, sekcji produkcji zwierzęcej Komitetu Badań Naukowych, rad nadzorczych Zakładów Doświadczalnych, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Komisji Oceny Pasz przy MRiRW, Polskiego Oddziału WPSA (w tym Working Group no 2 - Nutrition), Komisji Nauk Zootechnicznych PAN oraz Lokalnej Komisji Etycznej w Krakowie. Jako ekspert FAO w 1988 realizował misję w Laos, którą często wspominał jako okres ciekawych obserwacji produkcji zwierzęcej w warunkach tropikalnych. Wśród licznych sympozjów naukowych, największą wagę miały dla niego konferencje drobiarskie organizowane w ramach WPSA.

Już po 12 latach pracy otrzymał od Ministra Rolnictwa nagrodę zespołową I stopnia, a w kolejnych latach Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Odznaczenie Zasłużony dla IZ, Medal 50-lecia IZ oraz odznaczenie Zasłużony dla Rolnictwa.

Obok pracy naukowej, prof. Koreleski interesował się światem owadów, ornitologią, często uprawiał turystykę pieszą oraz jeździł konno. Z upodobaniem słuchał muzyki kompozytorów romantycznych, a szczególnie Chopina. W wolnych chwilach pisał krótkie nowele, łączące pasje przyrodnika ze wspomnieniem ważnych lub zabawnych wydarzeń ze swojego życia. Wielką radością był dla niego czas spędzany z wnukiem – wspólne czytanie, podglądanie przyrody czy majsterkowanie. Prof. Koreleski był człowiekiem powszechnie szanowanym i lubianym. W naszej, jego uczniów i współpracowników, pamięci na długo pozostanie jako osoba niezwykle skromna, życzliwa ludziom, pogodna, o dużej kulturze osobistej, zawsze chętna do bezinteresownej pomocy i dzielenia się swoją zawodową pasją oraz ogromną wiedzą.

logo-wpsaPolski Oddział WPSA powołano w 1966 roku, głównie z inicjatywy prof. Ewy Potemkowskiej, prof. Laury Kaufman, prof. Heleny Bączkowskiej oraz innych osób działających wówczas w nauce i administracji państwowej. Przed powstaniem Oddziału, członkami WPSA w Polsce byli Prof. Laura Kaufman i dr J. Ziołecki. Po powstaniu Polskiego Oddziału WPSA, roczną składkę w dewizach opłacało Ministerstwo Rolnictwa, toteż liczba członków Oddziału była ograniczona do 30 osób. Pierwszym Prezydentem P.O. WPSA została Prof. Ewa Potemkowska, następnie przez dwie kadencje pełniła tę funkcję Prof. A. Cąkała, a następnie Prof. A. Faruga.

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy