• slajd_1
  • slide_2
  • slide_3
 
pbwpsa logo
 
STATUT
Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA
 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
1. Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA, zwany dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „PB WPSA”.
 
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań
 
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
 
§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 
ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
 
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania propagowania i pomocy w przedsięwzięciach naukowo- edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na szerzenia wiedzy drobiarskiej.
 
Statut Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA
 
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie warsztatów naukowych i paneli dyskusyjnych.
b. propagowanie i organizowanie wymiany między jednostkami naukowymi, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
c. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
d. organizowanie imprez kulturalnych,
e. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
f. fundowanie stypendiów,
g. inicjowanie badań naukowych,
h. udział w imprezach i targach krajowych oraz zagranicznych.
 
ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
 
§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
 
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację jednego członka Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd na wniosek 3 członków Zarządu lub co najmniej 9 członków Stowarzyszenia.
 
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
 
§ 12
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.
 
§ 13
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 
§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 
ROZDZIAŁ IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
 
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
 
§ 16
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 
§ 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 
§ 18
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 19
Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.
 
Walne Zebranie Członków
 
§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołane w trybie ust. 3 zapadają w głosowaniach jawnych zwykłą większością głosów członków.
 
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian Statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 16 ust.2
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 
Zarząd
 
§ 22
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 8 osób, wybieranych w kolejności zgodnie z regulaminem wyborczym.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. W przypadku nieobecności Prezesa posiedzenie zwołuje kolejno Wiceprezes lub Skarbnik.
 
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
 
Komisja Rewizyjna
 
§ 24
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 
§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 
ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
 
§ 26
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty, d. dochody z działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 
Działalność gospodarcza
 
§ 27
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem oprogramowania – 58.1,
b. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B,
c. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
d. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z, e. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,
f. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z,
g. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z.
 
Sposób reprezentacji
 
§ 28
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 
ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 
§ 30
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 
 
Statut przyjęto uchwałą w dniu 14 sierpnia 2012 r.
Podpisano:
 
KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI
Dr hab. Ewa Gornowicz
Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
Dr hab. Marek Adamski